Volksuniversiteit Gouda

Bestellijst

Geen bestellingen

Algemene voorwaarden

Algemeen
Onderstaande voorwaarden van de Volksuniversiteit Gouda zijn van toepassing op alle door de Volksuniversiteit Gouda georganiseerde cursussen en zijn in overeenstemming met de landelijke afspraken welke zijn gemaakt binnen de Bond van Nederlandse Volksuniversiteiten (BNVU).
Onder cursussen wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan lezingen, workshops of wandelingen/rondleidingen.

1. Inschrijven en betalen
Inschrijven kan via de website van de Volksuniversiteit Gouda (www.vugouda.nl), via het inschrijfformulier uit de brochure of schriftelijk (via mail).
Na inschrijving krijgt u binnen enkele dagen een bevestiging van uw inschrijving. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus ontvangt u, bij voldoende inschrijvingen, een bevestiging van deelname.
Mededelingen vinden in principe plaats via e-mail. Heeft u geen e-mail dan krijgt u de mededelingen via een brief. Wij adviseren u de gegevens na ontvangst te controleren.
Bij inschrijving gaat u akkoord met een eenmalige automatische incasso van de cursuskosten. De incasso van het verschuldigde bedrag zal rondom (doch binnen een maand na) de start van de cursus plaatsvinden. Het verschuldigde bedrag wordt alleen geïncasseerd als de cursus doorgaat.
Tussen de incasso van de Volksuniversiteit en de daadwerkelijke overmaking zitten max. 5 werkdagen, volgens de nieuwe Europese SEPA incasso-voorwaarden. U kunt een automatische incasso, als u hier niet mee akkoord gaat, via uw bank ongedaan maken tot max. 8 weken na afschrijving.
Indien u een factuur voor uzelf of uw bedrijf wenst te ontvangen, dient u dat duidelijk aan te geven bij uw inschrijving. De Volksuniversiteit zal daar dan zorg voor dragen.

2. Doorgaan / wijzigen van een cursus
De Volksuniversiteit kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval is uiteraard geen cursusgeld verschuldigd.
De Volksuniversiteit behoudt zich ook het recht voor om in voorkomende gevallen een cursus door een andere docent te laten geven. Cursisten ontvangen hierover van tevoren bericht.

3. Annulering
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u derhalve het volledige cursusgeld verschuldigd. Als u om dringende redenen niet aan een cursus kunt deelnemen, dient u dit schriftelijk met opgave van redenen te melden aan de administratie. In dit geval vindt terugbetaling van het cursusgeld plaats indien u tot 10 werkdagen voor aanvang van de cursus van deelname afziet. U bent dan alleen administratiekosten ad € 12,50 verschuldigd.
Als u te laat bent voor restitutie, is het mogelijk na overleg met de  administratie een andere persoon in uw plaats de cursus te laten volgen.
Bij latere annulering, vanaf 10 werkdagen voor aanvang van de cursus, óf na aanvang van de cursus, bent u het volledige cursusgeld verschuldigd, inclusief eventueel te betalen kosten voor ingrediënten of materiaalkosten, zoals bij de betreffende cursus op de website is vermeld. Een cursist die de cursus beëindigt of onderbreekt, kan geen aanspraak maken op terugbetaling van niet genoten cursusgelden. Er wordt een uitzondering gemaakt voor langdurige ziektegevallen, ziekenhuisopname en eerstelijns sterfgevallen in de familie. U dient in deze gevallen bewijsdocumenten te overleggen. Er is dan een restitutie mogelijk van maximaal 50% van het resterende cursusgeld.

4. Aanvang cursussen
Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die zowel op de website als op de bevestiging van inschrijving staan aangegeven. Bij doorgaan ontvangt u opnieuw een bevestiging, nu van deelname. Als u niet geplaatst kunt worden, omdat een cursus vol is of als een cursus niet doorgaat, ontvangt u daarover uiteraard ook bericht.
Indien een cursus uit meerdere lessen bestaat, dan wordt de betreffende cursus wekelijks op dezelfde dag en tijdstip gegeven (m.u.v. schoolvakanties; zie vakantierooster), tenzij op de website een afwijkende frequentie staat vermeld.
Wanneer een cursus om welke reden dan ook komt te vervallen, ontvangt u een week voor aanvang bericht. 

5. Boeken en lesmateriaal
Boeken en lesmateriaal zijn voor eigen rekening, tenzij anders staat vermeld.
Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen, als vaststaat dat de cursus doorgaat (zie boven). De Volksuniversiteit is niet verantwoordelijk voor door u aangeschafte materialen, als blijkt dat een cursus (om welke reden dan ook) niet door kan gaan.  

6. Niet-gegeven lessen
Lessen die door onvoorziene omstandigheden, afgezien van de vakanties, niet gegeven zijn, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus om deze reden met één of twee weken kan worden verlengd. Verzetten van data geeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van cursusgeld.

7. Ziekte en verhindering van cursisten
Als u wegens omstandigheden een les niet kunt volgen, dient u de administratie hiervan z.s.m. op de hoogte te stellen. In een dergelijk geval vindt geen restitutie van cursusgeld plaats.  

8. Adreswijziging
Wij stellen het op prijs als u wijzigingen van uw woonadres of email adres doorgeeft aan de administratie.

9. Website (www.vugouda.nl)
Op de website kunt u foto’s en meer informatie vinden over de cursussen. Ook kunt u zien welke cursussen zijn volgeboekt en welke cursussen extra zijn ingepland.

10. Toegankelijkheid cursusgebouwen voor rolstoelgebruikers
De locaties vermeld bij de cursussen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

11. Aansprakelijkheid
Het bestuur van de Volksuniversiteit Gouda stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing of beschadiging van persoonlijke bezittingen, die door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens activiteiten die van de Volksuniversiteit Gouda uitgaan. De cursist neemt voor eigen risico deel aan de activiteiten die direct of indirect verband houden met de cursus.

12. Evaluatie
Na afloop van de cursus bestaat de mogelijkheid een evaluatieformulier in te vullen waarin de cursist opmerkingen, waardering, commentaar of kritiek kan vermelden. Een dergelijk evaluatieformulier wordt in principe aan alle cursisten via e-mail toegestuurd. De evaluatie heeft als doel om de kwaliteit van ons aanbod te kunnen bewaken. De resultaten van deze evaluaties worden geanonimiseerd aan de docent verstrekt en in voorkomende gevallen met de docent besproken.

13. Privacy Reglement
De persoonsgegevens, zoals door de cursisten en docenten aan de Volksuniversiteit Gouda zijn doorgegeven, worden door de Volksuniversiteit Gouda opgeslagen in het cursusadministratiebestand. De Volksuniversiteit Gouda verwerkt de gegevens ten behoeve van de aanmelding en afhandeling voor de cursussen, voor het onderhouden van de relatie en om de cursisten op de hoogte te houden van (wijzigingen in) het aanbod. Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is de wijze waarop persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden bewerkt en geraadpleegd, vastgesteld in een Privacy Reglement. Dit Privacy Reglement staat op de website en is op te vragen bij de administratie van de Volksuniversiteit Gouda.